☰ เมนู

ข้อมูลข่าวสาร เกร็ดความรู้ ข้อมูลทั่วไป

เรื่อง: เหตุผลที่ 5 สิ่งที่จะได้รับ เมื่อเข้าเรียน รร.การไปรษณีย์


5 สิ่งที่จะได้รับ เมื่อเข้าเรียน รร.ไปรษณีย์

กว่า 130 ปี ของโรงเรียนการไปรษณีย์ ที่นี่เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ด้านการบริหาร การจัดการ ทรัพยากรการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจนกระบวนการทำงานของไปรษณีย์ไทย “รับฝาก คัดแยก ส่งต่อ และนำ จ่าย” ว่ามีขั้นตอนการทำงานหรือนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนในกระบวนการทำงานจริงอย่างไร ให้ส่งถึง ปลายทางอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างความประทับใจแก่ผู้รับอีกทั้งนักเรียนจะต้องผ่านการเรียนรู้ ระบบการทำงานทั้งหมดในฐานะ “คนไปรษณีย์เจนใหม่” ที่พร้อมทำงานอย่างรู้ จริงในทุกขั้นตอน รู้ใจผู้ใช้บริการ และพร้อม ให้บริการด้วยความจริงใจภาพการเรียนภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการจำลอง (3)แต่หนทางของการก้าวสู่การเป็น “คนไปรษณีย์เจนใหม่” ได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องผ่านการทดสอบ ความรู้ความสามารถมากมาย แต่แน่นอนว่าเมื่อสอบผ่านทุกขั้นตอน และก้าวสู่การเป็นนักเรียนของโรงเรียนการ ไปรษณีย์แล้ว ความสำเร็จปลายทางเป็นที่สิ่งที่หอมหวาน น่าสัมผัสอย่างแน่นอน ซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น สามารถติดตามได้จาก 5 สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้• เรียนรู้ทุกกระบวนการทำงานของไปรษณีย์

ตั้งแต่รับฝาก – นำจ่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ น้องๆ จะได้เรียนรู้จริง-ปฏิบัติเป็นเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของไปรษณีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การรับฝาก คัดแยก ส่งต่อ นำจ่าย ในเวลาสั้นๆ เพียง 8 เดือน ผ่านการเรียนในห้องเรียน และการสวมบทบาทสมมุติใน บรรยากาศจำลองที่ทำการฯ ทั้งการเป็นเจ้าหน้าที่รับฝากคีย์ข้อมูลสิ่งของฝากส่งเข้าระบบไปรษณีย์ ณ เคาน์เตอร์บริการ พนักงานคัดแยกซองจดหมายและพัสดุให้ตรงตามรหัสไปรษณีย์ เรียนรู้ การนำจ่ายสิ่งของให้ถึงมือผู้รับ ปลายทาง รวมถึงเรียนรู้เรื่องภาษีและกฎหมายต่างๆ ของไปรษณีย์• ได้ฝึกลงสนามจริง ณ ไปรษณีย์ทั่วไทย

หลังจากที่เรียนรู้และฝึกฝนกับการสวมบทบาทสมมติแล้ว น้องๆ จะได้ออกไปฝึกประสบการณ์จริงในระบบงานไปรษณีย์ ณ ที่ทำงานไปรษณีย์รับฝาก และที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์กลางจ่าย เป็นเวลา 4 เดือน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้กับพนักงานไปรษณีย์รุ่นพี่ในส่วนต่างๆ ทั้งการคีย์ ข้อมูลสิ่งของฝากส่งเข้าระบบ การคัดแยกจดหมายหรือพัสดุการนำจ่ายไปยังเขตพื้นที่ต่างๆ ตามรหัสไปรษณีย์ การติดตามสถานะสิ่งของฝากส่ง และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการทำงานจริง ในทุกขั้นตอนเมื่อสำเร็จการศึกษาภาพการติวเข้มกับผู้เชี่ยวชาญจากไปรษณีย์ทั่วไทย• ได้ติวเข้มกับผู้เชี่ยวชาญจากไปรษณีย์ทั่วไทย

น้องๆ จะได้รับประสบการณ์ตรงจากอดีตหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จากทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็ นปรมาจารย์ชั้นครูที่คร่ำหวอดในระบบงานไปรษณีย์ โดยจะหมุนเวียนมา ให้ความรู้ทุกๆ สัปดาห์ รวมถึงแชร์ประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ทั้งด้านการจัดสรรบุคลากรเพื่อให้พร้อมต่อการ ให้บริการไปรษณีย์ประชาชน การบริหารจัดการและการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต• ได้เริ่มงานทันทีในตำแหน่งงานพนักงานไปรษณีย์ระดับ 2

น้องๆ จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานไปรษณีย์ ระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทันที เมื่อสำเร็จการศึกษา โดยจะ สามารถทำหน้าที่ได้ทุกส่วนงาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการ แผนกรับฝาก งานธุรการ งานรับเข้าของทำ การไปรษณีย์และศูนย์ไปรษณีย์ในเขตต่างๆ รวมถึงงานภายในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)• สามารถขอรับทุนต่อ ป.ตรี ได้โดยไม่มีข้อผูกมัด

ในทุกๆ ปี ไปรษณีย์ไทย จะมีทุนการศึกษา สำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและมีผลการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยน้องๆ สามารถเลือกศึกษาต่อในคณะหรือสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาได้ด้วยตนเอง อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นต้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาต่อ ยอดในการพัฒนาการทำงานขององค์กรต่อไปหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนการไปรษณีย์

สำหรับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนการไปรษณีย์นั้น ไปรษณีย์ไทย มุ่งมั่นพัฒนาและบ่มเพาะผู้เรียน ให้มีพื้นฐานความรู้ด้านระบบขนส่งไปรษณีย์และโลจิสติกส์ของไทย รวมทั้งสามารถแนะนำบริการที่ตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแม่นยำ มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ ผ่านการนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ CA POS และระบบติดตามผล Track & Trace การเสริมความรู้ เรื่องเทรนด์เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในปัจจุบันนอกจากนี้ ยังเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานเมื่อก้าวสู่การทำงานจริงในฐานะพนักงานไปรษณีย์ไทยที่ประจำการในแต่ละสาขาที่ทำการฯ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทุกขั้นตอน มีใจที่พร้อมให้บริการ และมีจิตอาสาที่พร้อมช่วยเหลือแก่ประชาชนเท่าที่กระทำได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของไปรษณีย์ไทยที่ต้องการเป็นบริษัทขนส่งที่ผู้ใช้บริการนึกถึงและเลือกใช้บริการเป็นลำดับแรกการเปิดรับสมัคร

ทั้งนี้ โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับนักเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 75 ประจำปี การศึกษา 2562 ที่มีคุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในสายสามัญ หรือ กศน. หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 – 9 พฤษภาคม 2545)โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 9 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนการไปรษณีย์เพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน***ทั้งนี้เมื่อบทความนี้เผยแพร่ รร.การไปรษณีย์ได้ปิดทำการไปแล้ว แต่ข้อมูลข้างต้นคงช่วยให้หลายคนได้รู้จัก รร.ไปรษณีย์นี้มากขึ้น 
14 พ.ค. 2562 16:47:41