☰ เมนู

ข้อมูลข่าวสาร เกร็ดความรู้ ข้อมูลทั่วไป

เรื่อง: หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในคณะวิศวกรรมศาสตร์


หลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันฯ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์


สาขาวิชา



 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 2559

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 2559

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม 2559

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 2560



 ๐ วิศวกรรมการวัดและควบคุม


 ๐ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์



 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2560

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 2560

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 2560

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 2557

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 2558 ไทย Eng

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 2560



 ๐ วิศวกรรมเครื่องกล



 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2560

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง 2556



 ๐ วิศวกรรมเคมี



 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2560

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 2560

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี 2556



 ๐ วิศวกรรมไฟฟ้า



 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2560

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 2554

 •  ๐ วิศวกรรมอุตสาหการ

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2560

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ 2558

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (นานาชาติ) 2560



 ๐ วิศวกรรมอาหาร



 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 2560

 •  ๐ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2560



 ๐ วิศวกรรมโทรคมนาคม



 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2560



 ๐ วิศวกรรมโยธา



 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2552

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2554

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2560

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) 2560

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) 2560



 ๐ วิศวกรรมชีวการแพทย์



 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2555

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 2560



 ๐ วิศวกรรมเกษตร



 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 2560

 •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) 2560



 ๐ ไม่สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา



 •  Engineering in Robotics and Artificial Intelligence Engineering (Multidisciplinary) (International) 2561



 


 


 




14 พ.ค. 2562 16:59:44