☰ เมนู

ข้อมูลข่าวสาร เกร็ดความรู้ ข้อมูลทั่วไป

เรื่อง: เรียนจบ ปวช. เรียนต่อคณะไหนได้บ้าง – มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน


จบปวช. ต่อมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง ?
จบปวช. เรียนต่อมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาช่างยนต์
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
– สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
– สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขาวิชาการบัญชี

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
– ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ
– ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
– ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
– ปวช. เมคคาทรอนิกส์

3. มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะพาณิชยกรรม
– การบัญชี
– การตลาด
– การจัดการสำนักงาน
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรม
– ช่างยนต์
– ช่างกลโรงงาน
– ช่างเชื่อมโลหะ
– ช่างไฟฟ้ากำลัง
– ช่างอิเล็กทรอนิกส์
– ช่างก่อสร้าง
– สถาปัตยกรรม

คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– การโรงแรม

คณะเกษตรกรรม
– เกษตรศาสตร์

จบปวช. เรียนต่อมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– เครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย)
– เครื่องกล (โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP)
– ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย)
– ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP)
– โยธา (โปรแกรมภาษาไทย)
– โยธา (โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP)

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– วิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรม – เครื่องกล
– วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ปี
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรม – โยธา
– วิศวกรรมไฟฟ้า – คอมพิวเตอร์ 5 ปี
– วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง 5 ปี
– วิศวกรรมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ 5 ปี
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรม – ไฟฟ้า

คณะวิทยาศาสตร์
– คณิตศาสตร์
– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
– สถิติ
– ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
– วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
– สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาวิชาพืชศาสตร์
– สาขาวิชาสัตวศาสตร์
– สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
– สาขาวิชาประมง
– สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีการบิน
-สาขาวิชาการจัดการการบิน

จบปวช. เรียนต่อมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง

7. มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (แขนงดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชัน)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (แขนงการจัดการธุรกิจดิจิทัล)
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
– สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
– สาขาวิชาการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการโรงแรม

8. มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
– สาขาวิชาพืชศาสตร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะเทคโนโลยีสังคม
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

9. มทร. ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
– สาขาวิชาสถาปัตกรรมภายใน

จบปวช. เรียนต่อมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น)
– สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)

คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาบัญชีบัณฑิต
– สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
– สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
– สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย

11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
14 พ.ค. 2562 17:57:01