Blog และ ข่าวสาร

Blog บทความออนไลน์

ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกตะลุยโจทย์แนวข้อสอบกว่าพันข้อเพื่อฝึกฝีมือและทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และบทความ

สมัครเรียนออนไลน์ กับครูสอน Tuemaster

คลิกเลย

สอบเข้ามหาลัยฯ TCAS A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2สอบเข้ามหาลัยฯ TCAS A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2 ติวเนื้อหาเสริมเกรดคณิตม.ปลาย


สาระจำนวนและพีชคณิต
เซต
ตรรกศาสตร์
จำนวนจริงและพหุนาม
ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
จํานวนเชิงซ้อน
เมทริกซ์
ลําดับและอนุกรม
15 - 17 ข้อ
สาระการวัดและเรขาคณิต
เรขาคณิตวิเคราะห์
เวกเตอร์ในสามมิติ
3 - 5 ข้อ
สาระสถิติและความน่าจะเป็น
สถิติ
การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
หลักการนับเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น
6 - 8 ข้อ
สาระแคลคูลัส
แคลคูลัสเบื้องต้น
2 - 4 ข้อ
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
หมายเหตุ
ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จาก เอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ