Blog และ ข่าวสาร

Blog คณิตออนไลน์

ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกตะลุยโจทย์แนวข้อสอบกว่าพันข้อเพื่อฝึกฝีมือและทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และบทความ

สมัครเรียนออนไลน์ กับครูสอน Tuemaster

คลิกเลย
ความน่าจะเป็น (Probability)

11)ความน่าจะเป็น (Probability)

ความน่าจะเป็น คือการวัดหรือการประมาณความเป็นไปได้ว่า บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นหรือถ้อยแถลงหนึ่ง ๆ จะเป็นจริงมากเท่าใด ความน่าจะเป็นมีค่าตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 100 ระดับของความน่าจะเป็นที่สูงขึ้น คือความเป็นไปได้มากขึ้นที่เหตุการณ์นั้นจะเกิด หรือถ้ามองจากเงื่อนเวลาของการสุ่ม ...

Read more
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ (Basic Statistics)

12)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ (Basic Statistics)

สถิติ (Statistics) คือ การนำเอาข้อมูล ส่วนน้อย(จากตัวอย่าง) มาช่วยในการคาดการณ์(พยากรณ์) ส่วนมากที่ไม่อาจจะหาค่าที่ต้องการทราบได้หมด หรือ เอาข้อมูลในอดีต/ปัจจุบัน มาช่วยในการคาดการณ์(พยากรณ์) สิ่งที่จะเป็นในอนาคต ที่ไม่สามารถเห็นค่าที่ถูกต้องได้เพราะยังไม่ได้เกิดขึ้น ดังนั้นการใช้สถิติ ก็ไม่ต่างอะไรกับการเดา เหมือนกับบรรดานักทำนาย (หมอดู)ใช้ เมื่อต้องการทำนาย ดวง โชคชะตา ของคน นะซิ ก็มีส่วนถูกและผิด ที่ว่าถูกคือ การใช้สถิติ ...

Read more
 ลำดับและอนุกรม (Sequences & Series)

13) ลำดับและอนุกรม (Sequences & Series)

วกลำงเลขคณิตระหว่ำง a และ b = 2. 1.2 อันดับฮำร์โมนิก (Harmonic sequence) คือ ชุดของจำนวนจริง ซึ่งส่วนกลับของแต่. ละพจน์เมื่อเรียงกันแล้วจะเป็นลำดับเลขคณิต

Read more
 แคลคูลัสเบื้องต้น ( Calculus )

14) แคลคูลัสเบื้องต้น ( Calculus )

14) หลักสูตรและตำราของวิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเรียนแคลคูลัส ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัสมีหัวข้อต่างๆ ที่ต้องศึกษาดังนี้ สมการเชิงอนุพันธ์ จำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน การแก้สมการและอสมการ...

Read more
กำหนดการเชิงเส้น (Linear programming)

15) กำหนดการเชิงเส้น (Linear programming)

การแก้ปัญหาโจทย์กำหนดการเชิงเส้น ในเบื้องต้นใช้กราฟในการแก้​ปัญหา ดังนั้นจากโจทย์ปัญหา. จึงต้องสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และนำไปเขียนกราฟ​...

Read more
  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (Introduction to graph theory)

16) ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (Introduction to graph theory)

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น(Introduction to graph theory) คณิตศาสตร์ ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น เรื่อง กราฟออยเลอร์. คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 (เลขเสริม) บทที่2 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น. 1 คณิตศาสตร์ ...

Read more
1 2